Checklist

Zjistěte stav energetického managementu v budově.

Benchmarking

Porovnejte spotřebu energie s obdobnými budovami.

Rozcestník

Rozcestník šetrného stavebnictví

Fond úspor energie v Litoměřicích

Fond slouží městu a jeho příspěvkovým organizacím k dlouhodobému snižování provozních výdajů za energie pomocí realizace opatření úspor energie a využití OZE. Fond úspor je součástí organizační složky města SMART CITY Litoměřice.

Cílem Fondu úspor energie (FÚE) je podpořit všechny dotčené subjekty města (zaměstnance veřejné správy, příspěvkové organizace a v neposlední řadě i běžné občany) v zodpovědném uživatelském chování směrem k realizaci významných úspor energie a využití lokálních obnovitelných zdrojů energie (OZE). Tato podpora je dosažena

 • zajištěním dlouhodobého zdroje financování těchto opatření nezávislého na rozpočtu města
 • motivací provozovatelů příspěvkových organizací k řádnému energeticky efektivnímu provozu budov

Pro investice do vlastního majetku je důležité, aby byly realizovány s maximálními ekonomickými a energetickými efekty, je nezbytné připravit kvalitní podklady (projektové studie, energetické audity, posudky, žádosti o dotace, atd.). Pro tato projektová opatření a i pro drobné investice bylo proto vhodné vytvořit samostatný Fond úspor energie. 

FÚE slouží městu Litoměřice a jeho příspěvkovým organizacím k dlouhodobému snižování provozních výdajů za energie pomocí realizace opatření úspor energie a využití OZE. Fond je koncipován tak, aby prostředky na podporu úspor energie a OZE byly dlouhodobě generovány z již realizovaných úspor energie a instalací OZE a tím v minimální možné míře zatěžovaly rozpočet města. Navíc prostředky znovu investované do úspor energie a využití OZE budou mít dlouhodobý multiplikační efekt pro město.

Pro zachování dlouhodobé udržitelnosti fondu a jeho významu, jsou prokazatelné úspory rozdělovány mezi klíčové aktéry, kteří mají největší vliv (ať již díky alokovaným finančním prostředkům, nebo díky vlastním opatřením) na to, jakých úspor se do budoucna dosáhne, a které mohou dané prostředky opětovně investovat do ekonomicky výhodných projektů úspor energie a využívání OZE. Jedná se tedy o následující dělení finančních prostředků z čistých úspor (tedy o úspory očištěné o všechny náklady např. investiční podíl města při zateplení daného objektu) následujícím způsobem:

 • 35 % alokováno přímo do rozpočtu města
 • 30 % alokováno do Fondu úspor energie
 • 30 % alokováno konkrétní příspěvkové organizaci, kde úspora energie, či využití OZE bylo realizováno
 • 5 % alokována do Fondu odměn

 

V čem je projekt jedinečný, v čem se odlišuje od ostatních?

Tento inovační koncept v sobě nese několik novátorských znaků na úrovni měst a obcí:

 • fond úspor energie je unikátním nástrojem v rámci českých měst, a to zejména svou celkovou koncepcí zvyšující multiplikační efekt prostředků uspořených na výdajích za energii a motivující k uvědomělému uživatelskému chování (čím víc energie uspořím, tím víc peněz získám zpět); rovněž dochází k posílení energetické soběstačnosti a efektivnějšímu využití veřejných prostředků;
 • FÚE je finančním nástrojem nové generace v souladu s evropskými trendy pro financování projektů a opatření v oblasti energetiky, který nespoléhá pouze na klasické dotační tituly, jež dříve nebo později dojdou, ale i díky nim již nyní vytváří dlouhodobě udržitelný systém financování energeticky efektivních opatření;
 • podporuje zapojení místní komunity do rozhodování, kdy díky Fondu úspor energie je rozvíjena komunikace s místními příspěvkovými organizacemi, je pravidelně vyhodnocována jejich spotřeba energie a jsou společně hledány možnosti dalšího snižování spotřeby energie a její optimalizace; významnou úlohu zde hrají např. ředitelé organizací či žáci základních škol, kteří jsou do procesů snižování spotřeby energie a dosažení vytýčených cílů Energetického plánu města (snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2030) přímo vtaženi a motivováni k jejich dosažení; žáci navíc informují o těchto aktivitách své rodiče a zvyšují tak jejich informovanost.

 

Jak je projekt replikovatelný, tzn. jak je realizovatelný jinde (např. jinou obcí)?

Fond úspor energie je replikovatelný a velmi jednoduše přenositelný i na jiná města a obce. K Fondu úspor energie existuje zpracovaná metodika městem Litoměřice (ke stažení zde)

 

Přínosy projektu

Finanční (roční) přínosy

Fond úspor energie v prvním roce svého běžného fungování (rok 2014) pomohl k úspoře ve výši 3,6 mil. Kč, po odečtení nákladů tedy k čisté úspoře ve výši 2,9 mil. Kč. Tyto úspory byly z části realizovány provozem fotovoltaických elektráren, zateplením objektů v rámci majetku města, nákupem elektřiny a plynu na komoditní burze a energeticky vhodným uživatelským chováním, ke kterému právě Fond úspor (jak bylo zmíněno výše) přispívá.

Nefinanční přínosy (popis)

Nefinanční přínosy Fondu úspor lze shrnout do následujících oblastí:

 • Má pozitivní dopad na životní prostředí, především na ekologickou a uhlíkovou stopu města; kdy díky dané inovaci, realizovaným a prokazatelným úsporám energie dochází k zlepšování kvality ovzduší a snížení negativních dopadů přispívajících ke klimatickým změnám.
 • Má pozitivní dopad na sociální oblast, kdy díky Fondu úspor je možné především v sektoru školství realizovat investice s vyšší přidanou hodnotou, kdy např. při renovaci (zateplení a výměna oken) škol a školek je možné oproti běžnému standardu umísťovat rekuperace, tj. nucenou výměna vzduchu, která snižuje velmi významně koncentrace CO2 ve třídách, přičemž vysoké koncentrace CO2 mají velmi významný dopad na zdraví, soustředění a celkovou pohodu žáků i vyučujících (běžně bez dodatečné rekuperace jsou tyto hodnoty překračovány a neodpovídají tak zdravotním normám).
 • Zvyšuje povědomí o úsporách energie a možnostech využívání OZE a je ukázkou postupu i pro širokou veřejnost a domácnosti, které mohou porovnat náklady a úspory na konkrétních příkladech.

Energetická úspora - odhad v technických jednotkách, roční + popis

Celková úspora spotřeby energie v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 tak činila 752 MWh a odpovídá tedy ročním úsporám ve výši 4,2 %, tato hodnota významně převyšuje závazek z Energetického plánu města do roku 2030, který stanovuje meziroční úsporu ve výši 1,23 % ročně.

 

Infolist o projektu je součástí katalogu Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách, ke stažení zde.

Přihlásit se

Zapomenuté heslo